środa, 15 lipca 2009

Likwidacja Telenowyn!

Władze TVP S.A. po raz kolejny próbują zlikwidować "Telenowyny" - ukraińskojęzyczny program, emitowany w TVP 3. Poniżej zamieszczam polskie tłumaczenie listu prezesa Związku Ukraińców w Polsce Piotra Tymy.

Do ukraińskiej społeczności w Polsce
Członków i sympatyków ZUwP

Niedawno kierownictwo Telewizji Polskiej (TVP) poinformowało nas, że wstrzymuje emisję ukraińskojęzycznego programu telewizyjnego "Telenowyny". Po raz kolejny pod pretekstem reformy i braku pieniędzy kierownictwo telewizji publicznej chce się pozbyć z anteny jedynego programu w języku mniejszości narodowej o zasięgu ogólnopolskim.

Nie jest to pierwsza próba - w poprzednich latach dzięki aktywności społeczności ukraińskiej, widzów i sympatyków programu, którzy przeprowadzili akcję zbierania podpisów pod protestem, udało się ocalić program przed likwidacją. Jak się okazuje, nie na długo, ostatnie decyzje znów zmuszają nas do proszenia Państwa o pomoc.

Zwracamy się do wszystkich, którzy rozumieją, na ile ważna jest obecność ukraińskiego słowa na antenie radia i telewizji, z prośbą o poparcie akcji zbierania podpisów pod protestem, który zostanie przekazany zarządowi telewizji, posłom na Sejm i mediom.
Załączamy apel w sprawie obrony programu i przykładowe listy. Prosimy o jak najszersze rozpowszechnienie ich wśród przyjaciół i znajomych. Od Państwa zależy, czy obronimy "Telenowyny", czy w TVP będzie miejsce dla języka ukraińskiego i informacji o życiu naszej społeczności.

Podpisane listy prosimy przesyłać na adres:

Piotr Farfał
Prezes TVP S.A.
ul. Woronicza 17
00-999 Warszawa

Kopie listów prosimy przysyłać także do Zarządu Głównego ZUwP w Warszawie.

Z poważaniem,

Piotr Tyma
Prezes Związku

A oto przykładowy list:

List otwarty w sprawie „Telenowyn”,
programu telewizyjnego społeczności ukraińskiej w Polsce


W związku z decyzją władz TVP S.A. o zaprzestaniu od września br. emisji programu w języku ukraińskim „Telenowyny”, my niżej podpisani, wyrażamy stanowczy protest w tej sprawie. „Telenowyny” to obecnie jedyny ogólnopolski program w języku ukraińskim emitowany przez telewizję publiczną.

Podjęta arbitralnie, bez konsultacji ze środowiskiem mniejszości ukraińskiej w Polsce, wbrew interesom widzów zainteresowanych rozwojem dialogu polsko-ukraińskiego oraz promocją działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, decyzja ta stoi m.in. w sprzeczności z ustawą o radiofonii i telewizji, której zapis jasno określa w art. 21 potrzebę „uwzględniania potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, w tym emitowanie programów informacyjnych w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym”. Decyzja ta jest także sprzeczna z zapisami Konwencji ramowej o ochronie mniejszości, którą Polska ratyfikowała w 2000 r., oraz z zapisanym w ustawie o mniejszościach narodowych i języku regionalnym modelem praktyki relacji między państwem i obywatelami należącymi do środowisk mniejszości narodowych.

Decyzja ta rodzi poważne obawy co do właściwego rozumienia przez władze TVP roli misji publicznej, której obowiązek pełnienia został na nią nałożony przez Parlament RP oraz ustawodawstwo UE. Media publiczne w krajach europejskich działają jako unikatowe instytucje życia publicznego, których istotą jest realizacja zadań misyjnych oraz pełnienie roli kreatora i organizatora życia kulturalnego i społecznego w danym kraju. Tymczasem likwidowana zostaje audycja, która odgrywa ogromną rolę w procesie integracji mniejszości ukraińskiej, zachowania języka narodowego, a także promocji dialogu międzykulturowego obywateli naszego kraju. W przypadku rozproszonej w wyniku akcji „Wisła” społeczności ukraińskiej emisja ogólnopolska jest optymalnym wariantem – wszelkie inne ograniczają możliwości dotarcia audycji w języku ukraińskim do znacznej części widzów.

Jesteśmy przekonani, że próby zlikwidowania obecności audycji etnicznych współtworzonych przez przedstawicieli mniejszości narodowych w publicznych mediach przyczynią się do zaprzepaszczenia dorobku i działań wielu środowisk, dzięki którym prawa mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce odpowiadają standardom europejskim.

Apelujemy do kierownictwa Telewizji Polskiej o cofnięcie decyzji likwidacji „Telenowyn”. Wierzymy, że dzięki roztropnej reakcji Zarządu TVP, przywrócona zostanie emisja tego programu oraz podjęte zostaną działania na rzecz jego rozwoju w przyszłości.


Warszawa, 15 lipca 2009 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz